Industriegeluid en lawaaibeheersing

VLAREM II  -  WETGEVING

INDUSTRIEGELUID EN LAWAAIBEHEERSING

In Vlaanderen legt de 'Vlarem'-wetgeving vast welke regels gelden inzake milieuhygiëne voor alle hinderlijke activiteiten .  Eén aspect daarbij is het reglementeren van geluidsimmissies zodat de geluidshinder voor de omgeving beperkt wordt.  

dBA-Plan  is een door de overheid erkend studiebureau geluid en trillingen.   Ze voert geluidsstudies uit waarbij wordt nagegaan of het bedrijf de wetgeving daaromtrent naleeft.  Indien nodig doet ze voorstellen tot lawaaibeheersing.  Bij MER-studies werkt dBA-Plan de discipline geluid en trillingen uit.

Arbeidplaatslawaai

KB 16 januari 2006

ARBEIDSPLAATSLAWAAI

Blootstelling aan hoge geluidsniveau's op de werkvloer kan gehoorschade veroorzaken bij de werknemer.  Daarom bepaalt het KB van 16 januari 2006 welke spelregels er gehanteerd moeten worden op de arbeidsplaats ter bescherming van de werknemer.

dBA-Plan voert geluidsstudies uit waarbij de geluidsniveaus op de werkvloer worden nagegaan en stelt maatregelen voor die genomen kunnen worden ter bescherming van de  werknemers.  Dit kan aan de hand van geluidskaarten gevisualiseerd worden.

Trillingshinder

DIN 4150-norm

TRILLINGSHINDER

Bouwwerkzaamheden, industriële activiteiten en verkeer kunnen trillingen veroorzaken naar de omgeving.  Deze kunnen hinderlijk zijn  voor personen in deze omgeving en schade berokkenen aan gebouwen.  

dBA-Plan voert trillingsmetingen uit volgens DIN 4150 om de graad van hinder te bepalen.

weg- en spoorweggeluid

WEG- EN SPOORWEGGELUID

Vlaanderen kent een dicht verkeersnetwerk. Het intensieve gebruik van onze (spoor)wegen betekent een hoge geluidslast voor de omgeving.

dBA-Plan werkt mee aan MER-studies bij de aanleg van nieuwe (spoor)wegen of de herinrichting van bestaande (spoor)wegen.  Daarnaast voert ze geluidsstudies uit bij bestaande (spoor)wegen.

Bouwakoestiek

NBN S 01-400-1-NORM

BOUWAKOESTIEK

De uitvoering van een ruimte of gebouw bepaalt sterk het akoestisch comfort die personen ervaren die wonen of werken in de ruimte.

dBA-Plan voert metingen uit conform de normering NBN S 01-400-1 en adviseert bedrijven en verenigingen omtrent bouwakoestiek.