industrielawaai - lawaaibeheersing

AKOESTISCH ONDERZOEK - Geluidsstudie - MER

uitgevoerd door een erkende deskundige geluid en trillingen

Lawaaihinder is één van de meest voorkomende vormen van overlast in onze maatschappij. Zowel op Europees niveau als op Vlaams niveau zijn er normen opgelegd om de emissies en immissies aan banden te leggen.

De richtwaarden waaraan het geluid afkomstig van een bedrijf of een luidruchtige activiteit moeten voldoen, wordt bepaald in de VLAREM-wetgeving. De richtwaarden worden voor elke "hinderlijke inrichting" (zoals industrie, discotheken en feestzalen, gemotoriseerde recreatie e.a.) bepaald door ondermeer de ligging volgens het gewestplan of RUP.

Aan de hand van een akoestisch onderzoek of geluidsstudie, uitgevoerd door een erkend deskundige geluid, wordt nagegaan of de hinderlijke inrichting voldoet aan de bepalingen conform VLAREM. Indien er zich een overschrijding voordoet wordt met behulp van een broninventarisatie nagegaan welke geluidsbronnen verantwoordelijk zijn. Daarna wordt een saneringsplan opgesteld.

In het saneringsplan worden geluidsreducerende maatregelen en de effecten ervan opgesomd.

VLAREM II

VLAREM II is in hoofdzaak een uitvoeringsbesluit van het Milieuvergunningsdecreet en de hoofdbrok van het besluit behandelt de milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen. Het is echter niet uitsluitend een uitvoeringsbesluit van het Milieuvergunningsdecreet, maar ook van de andere bestaande kaderwetten en decreten op milieugebied. De werkingssfeer van het VLAREM II werd immers in twee opzichten verruimd:

  • door het opnemen van milieukwaliteitsnormen met algemene draagwijdte
  • door het vaststellen van milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

De VLAREM-wetgeving met betrekking tot industrielawaai kadert in de doelstelling van de Vlaamse overheid om in Vlaanderen een akoestisch kwalitatieve omgeving te creëren.

Met behulp van een akoestisch onderzoek wordt nagegaan of het specifiek geluidsniveau van de ‘hinderlijke’ inrichting voldoet aan deze richtwaarden of grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.

IndustrieLAWAAI REFERENTIES

een greep uit onze tevreden klanten